Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na obsah
Přeskočit navrch stránky Přeskočit na konec obsahu

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás samozřejmostí. Veškeré osobní údaje, které byly a jsou získávány během vaší návštěvy na stránkách obce www.obectrnava.cz jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 1000/2000 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů ve znění platném a účinném od 25. května 2018. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), poskytujeme následující informace.

Kdo je provozovatel:

Provozovatelem, který určil účely a prostředky zpracování vašich osobních údajů je {info_nazev} se sídlem Trnava 32, 674 01 Třebíč, IČO: {fakturace_ico}

Můžete nás kontaktovat:

obec Trnava, Trnava 32, 674 01 Třebíč,

tel. číslo: 725 101 455 568 823 522,  e-mail: podatelna@obectrnava.cz

Co ve zkratce znamená váš osobní údaj?

Vaším osobním údajem je jakákoli informace, která se vás týká a na základě které jste pro nás jako fyzická osoba určitelným subjektem. Nastává to v takových případech, kdy vás můžeme přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru nebo jiného identifikátoru, jako je například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik či znaků, které tvoří vaši fyzickou identitu. Je to například. identifikace vaší osoby na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických konkrétně pro vás. Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

  • Kontaktní údaje: e-mail, telefonní číslo

Co to znamená zpracování osobních údajů?

Zpracovávání osobních údajů je zpracovatelská operace nebo soubor zpracovatelských operací s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, a to zejména jejich získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání, bez ohledu na to, zda se provádí automatizovanými prostředky nebo neautomatizovanými prostředky.

Zjednodušeně jde o shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo změnu, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci.

Komu údaje zpřístupňujeme - Kategorie příjemců / zprostředkovatelé

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

Technický provozovatel stránky, společnost EWORKS.sk s.r.o., IČO: 46 483 608, Hluboká 7, 949 01 Nitra,
Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou situací popsaných výše, kdy vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé a zprostředkovatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechna potřebná bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytly požadovanou ochranu.

Předání vašich osobních údajů státním organizacím je pouze na základě zákona nebo pravomocných úředních či soudních rozhodnutí v souladu s právními předpisy České republiky.

Provozovatel prohlašuje, že nedochází k přenosu osobních údajů do třetích zemí, a vaše údaje jsou uloženy na serverech lokalizovaných v EU. Pokud by náhodou došlo k přenosu do třetích zemí, je to způsobeno technickými operacemi našich zprostředkovatelů, kteří jsou velké nadnárodní korporace (google, facebook...), a proto ve zprostředkovatelských smlouvách, které máme s nimi uzavřeny, jsou bezpečnost vašich údajů, jak i přenos údajů mimo EU do maximálně možné míry ošetřené.

Doba uschovávání osobních údajů

Osobní údaje se u provozovatele uchovávají pro uvedené účely po dobu 2 let, pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovněprávní, archivace, účetní předpisy) nestanoví jinak nebo dokud svůj souhlas neodvoláte (za podmínky, že nejsme zvláštním předpisem vázáni váš údaj dále archivovat) . V časovém období od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání je zpracování vašich osobních údajů zákonné, i když jste svůj souhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Při zpracování vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat Vaše práva.

  1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo vědět k jakému účelu jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování. Chcete-li vědět, které konkrétní údaje uchováváme k vaší osobě, rádi vám je na požádání poskytneme písemně.
  2. Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, pro jejich doplnění v případě výskytu jakýchkoli nesprávností/neúplností.
  3. Máte právo na výmaz „právo na zapomenutí" osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo zpracovávané nezákonně. Právo na vymazání poskytnutých osobních údajů se uplatní iv případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Právo na vymazání vašich osobních údajů však ne je naprosto absolutní.Pokud vaše údaje potřebujeme k plnění našich zákonných povinností, které nám ukládají daňové zákony, účetní předpisy a další zvláštní právní předpisy, pro tento účel plnění našich zákonných povinností je budeme muset dále zpracovávat.
  4. Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu je stejně jednoduché jako jeho udělení: buď kliknete na tlačítko odhlásit v e-mailové kampani, nebo nám napíšete na kontaktní e-mail:
  5. Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.
  6. Máte právo namítat a automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.
  7. Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

Všechny vaše žádosti při uplatňování vašich výše uvedených práv, námitku proti oprávněnému zájmu provozovatele či souhlas se zpracováním osobních údajů, vyřídíme do 48 hodin od doručení; v případě komplikované žádosti nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Bude-li ale vaše žádost zjevně neodůvodněná nebo opakovaná, jsme oprávněni účtovat si přiměřený administrativní poplatek na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.

Dozorovým orgánem nad zpracováním osobních údajů je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky. V případě, že na Vaši žádost nebudeme reagovat do 30 dnů od jejího doručení, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů podle ust. § 100 zákona č.. 18/2018 Sb. v platném a účinném znění (řízení o ochraně osobních údajů). Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění, obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo - právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČ: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Vaše osobní údaje jsou v bezpečí

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Provedli jsme různé bezpečnostní systémy na ochranu údajů. S vylepšováním technologií vylepšujeme i tyto bezpečnostní systémy, využíváme kontroly přítomnosti virů, antivirové programy a víceúrovňový firewall. Zároveň osoby – zaměstnanci či zprostředkovatelé – které přicházejí do kontaktu s vašimi údaji, jsou náležitě poučeni o povinnosti zachovávat mlčenlivost a komunikace s nimi probíhá přes šifrovanou komunikaci.

Pro zabezpečení osobních údajů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, máme funkční technické zabezpečení a postupy, které jsou zpracovány v bezpečnostní směrnici. Zároveň pravidelně aktualizujeme záznamy o zpracovatelských činnostech.

Pokud by došlo k napadení našich systémů hackerským útokem, či jinak by byl náš systém napaden a vznikla by byť i jen hrozba úniku dat, budete do 72 hodin informováni naší podporou o přijatých opatřeních a zároveň ve stejné lhůtě budeme komunikovat is dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů v ČR - s Úřadem na ochranu osobních údajů.

Pokud se rozhodneme změnit podmínky o ochraně osobních údajů, uveřejníme je na této stránce.

Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2021