Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na obsah
Přeskočit navrch stránky Přeskočit na konec obsahu

Povinně zveřejňované informace (ISVS)

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Název

Obec Trnava

2. Důvod a způsob založení

Obec Čechy (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Orgány Obce Trnava jsou:

 • Zastupitelstvo obce Trnava, 7 členů
 • Starosta obce a jeden místostarosta

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Trnava
Trnava 32
674 01 Třebíč 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Trnava
Trnava 32
674 01 Třebíč 1

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 8:00 - 10:00

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 568 823 522
mobilní telefon: 725 101 455 (starosta)

4.5 Adresa internetových stránek

www.obectrnava.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Trnava
Trnava 32
674 01 Třebíč 1

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@obectrnava.cz

4.8 Datová schránka

md8ap5p

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1520134349, kód banky: 0800

6. IČO

00290599

7. Plátce daně z přidané hodnoty

není přiděleno

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Územní plán

8.2 Rozpočet

Rozpočty (a finanční dokumenty)

9. Žádosti o informace

 • Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách
 • Telefonické podání: 568 823 522
 • Písemně: Obec Trnava, Trnava 32, 674 01
 • Emailem: podatelna@obectrnava.cz 

Žádost musí obsahovat následující náležitosti:

 • adresa žadatele
 • text žádosti
 • datum a podpis žadatele

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Obecní úřad Trnava, Trnava 32, 674 01

10.2. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí se podává ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, podle kterého bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

V případě rozhodnutí obecního úřadu spadajícího do samostatné působnosti obce je odvolacím orgánem zastupitelstvo obce Trnava. Opravný prostředek lze podat v úřadovně obecního úřadu v úředních hodinách nebo zaslat poštou na adresu obecního úřadu. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15-ti dnů od předložení odvolání.

Proti rozhodnutí obecního zastupitelstva spadajícího do samostatné i přenesené působnosti je odvolacím orgánem Městský úřad Třebíč, Masarykovo nám. 6, 674 01 Třebíč a jeho příslušný odvětvový referát.

10.3. Formuláře

Veškeré formuláře potřebné ke komunikaci s obecním úřadem a další formuláře lze získat na Obecním úřadě Trnava.

10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace

Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsoun územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.,
 • zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.,
 • zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu

11.2 Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Kopírování - formát A4 jednostranně 2 Kč, oboustranně 5 Kč,
 • formát A3 jednostranně 5 Kč, oboustranně 10 Kč.

Poštovné dle aktuálního platného ceníku České pošty.
Částka je splatná před provedením požadovaných úkonů.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Dokumenty dle zákona č. 106/1999 Sb.

14.1. Rozsudky

14.2. Výdaje na soudy